Rijvereniging

Sint Jan Lierop 1931

VERENIGINGSREGLEMENT RIJVERENIGING ST. JAN LIEROP

Artikel 1: De vereniging draagt de naam Rijvereniging Sint Jan. De vereniging heeft een afdeling paarden die is opgericht in 1931 en een afdeling pony’s die is opgericht in 1972. Betreffende verenigingen zijn samengegaan in 2017.


Artikel 2: Het verenigingsreglement is samengesteld door het Bestuur.


Artikel 3: Voor het lidmaatschap van Rijvereniging Sint Jan is een lid EU 50 contributie per voltallig jaar verschuldigd. Meld men zich aan als nieuw lid voor/in het laatste kwartaal  van dat kalenderjaar (ingangsdatum per of na 1 oktober), dan is een lid EU 30 contributie voor dat kwartaal verschuldigd. Men wordt als Actief Lid aangemeld na vooruitbetaling van het contributiebedrag.


Artikel 4: Men kan zich te allen tijde aanmelden als Actief Lid van de Rijvereniging. De minimumleeftijd bedraagt zes jaar.  Daarnaast kan men zich vanaf een leeftijd van vier jaar aanmelden voor het “Kabouterlidmaatschap”. Kabouterleden mogen vanaf dat moment enkel onder begeleiding van een ouder/verzorger deelnemen aan onderlinge Bixie-Wedstrijden en Sinterklaasactiviteiten.
Voor overige Jeugd-activiteiten wordt de minimale leeftijd van 6 jaar gehanteerd.

Artikel 5: Het bestuur heeft de bevoegdheid om een nieuw lid aan te nemen of te weigeren.


Artikel 6: Iedereen die met zijn/haar paard/pony op het oefenveld of in de manege komt oefenen en/of deelneemt aan een door Rijvereniging Sint Jan georganiseerde activiteit met paard/pony dient lid te zijn van de KNHS en Actief Lid van Rijvereniging Sint Jan.


Artikel 7: Indien een lid zijn/haar clublidmaatschap en/of zijn/haar KNHS-lidmaatschap op wil zeggen dient men dit aan te geven bij de secretaris vóór 30 november. Te laat afmelden heeft als gevolg dat het KNHS- en Verenigings-Lidmaatschap wederom voor een jaar door het lid betaald moet worden. Voor het aan- en afmelden van startpassen is het lid zelf verantwoordelijk.


Artikel 8: Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap door een lid is het bestuur geen restitutie verschuldigd.


Artikel 9: Alle rekeningen dienen te worden betaald voordat men zich afmeldt van de vereniging.


Artikel 10:  Alle rekeningen dienen binnen de daarvoor gestelde Betalingstermijn betaald te worden. Het bestuur heeft de bevoegdheid administratiekosten in rekening te brengen indien de betalingstermijn wordt overschreden.


Artikel 11: Het bestuur heeft de bevoegdheid een lid bij wangedrag en/of wanbetaling te schorsen voor bepaalde tijd en/of het lidmaatschap op te zeggen.


Artikel 12: Iedere amazone/ruiter is verplicht om zich te laten opnemen in een privé W.A. verzekering.


Artikel 13: Een aan een oefening of wedstrijd deelnemende ruiter moet in het bezit zijn van een geldig paardenpaspoort met de vaccinatiegegevens en medisch inlegvel. Daarnaast dient het paard/pony gechipt te zijn. Indien wordt deelgenomen aan wedstrijden dient de ruiter in het bezit te zijn van een combinatienummer en startpas met het betreffende paard/pony.


Artikel 14: Bij gelegenheid verstrekt Rijvereniging Sint Jan clubdekjes met logo. Deze worden na de gelegenheid weer ingenomen. Hierbij moet men denken aan viertal/zestal rijden, bruiloften en andere door het bestuur te definiëren clubgelegenheden.


Artikel 15: Op Maandag en op Woensdag is er een oefenavond waarop door een gediplomeerd instructeur les gegeven wordt. In de maanden oktober tot en met maart wordt er bij Manege Heijligers gereden. In de maanden april tot en met september wordt er gereden op het oefenveldje aan de Laan ten Boomen in Lierop.


Artikel 16: Oefentijden worden elk seizoen opnieuw door het bestuur vastgesteld.


Artikel 17: Deelnemers aan de oefenavonden dienen zich volgens afspraak voor het daarvoor overeengekomen tijdstip middels de groepsapp aan te melden.


Artikel 18: Het dragen van een veiligheidscap/helm en rijlaarzen of chaps tijdens oefenavonden is verplicht. Indien men deze niet bij zich heeft mag men niet deelnemen aan de oefenavond.


Artikel 19: Een lid mag met een hengst verschijnen op het oefenterrein wanneer:
Dit goedgekeurd is door het bestuur;
Men minimaal 12 jaar is als het een ponyhengst betreft;
Men minimaal 14 jaar is als het een paard betreft;
Het lid geklasseerd is of is geweest in de klasse L2 dressuur, L springen of M Eventing;
De veiligheid van de overige ruiters/amazones en overige paarden/pony’s niet in het gedrang komt.


Artikel 20: Mocht er tijdens een oefenavond iemand van zijn of haar paard/pony vallen wordt men geacht zijn/haar paard/pony onmiddellijk stil te zetten.


Artikel 21: De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).


Artikel 22: Degene die op dezelfde hand een snellere gang heeft en /of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang (dus ook op de hoefslag).


Artikel 23: Wanneer men ’s zomers te voet naar het oefenveldje van de rijvereniging komt, gelieve de mest welke in het dorp achtergelaten wordt door paard/pony op te ruimen of in de berm te vegen.


Artikel 24: Tijdens vastgestelde uren is het oefenveld toegankelijk voor de leden. Buiten deze vastgestelde uren van de Rijvereniging zijn de leden ook welkom. Een sleutel van de poort kan hiervoor aangevraagd worden bij de penningmeester.


Artikel 25: Wanneer er gebruik is gemaakt van het oefenveld dient dit netjes achtergelaten te worden. Neem eventueel restafval mee naar huis.


Artikel 26: Is er gebruik gemaakt van het hindernismateriaal, laat dit dan netjes achter en zorg bij het verlaten van het oefenveld dat de balken van de grond af zijn of opgeborgen in de schuilhut.


Artikel 27: Het gebruik van een mobiele telefoon door de amazones/ruiters tijdens de lessen is niet toegestaan.


Artikel 28: Van een lid van Rijvereniging Sint Jan wordt verwacht dat men zich minimaal twee dagdelen (ochtend of middag) per jaar inzet als vrijwilliger tijdens evenementen. Meerdere dagen helpen kan natuurlijk ook en wordt erg gewaardeerd.
Dit kan zijn:
tijdens een dressuur- of springwedstrijd welke door onze vereniging georganiseerd wordt;
Het opbouwen en afbreken van de Fokpaardendag Lierop;
Het helpen tijdens de Fokpaardendag welke op maandag na de derde zondag van september gehouden wordt.
Kan men zelf geen bijdrage leveren, dan mag men ook een vervanger inzetten.


Artikel 29: Het bestuur hecht grote waarde aan respect voor paard/pony, instructeurs, officials, elkaar en elkaars eigendommen en ieders veiligheid. Van de leden wordt verwacht dat men zorg draagt voor het Paarden- en Pony-welzijn, open staat voor iedereen en dat men met elkaar zorgt voor een plezierig, gezond en veilig sportklimaat, zowel op oefenavonden als tijdens wedstrijden.


Artikel 30: Het bestuur en de door het bestuur aangestelde instructeurs zijn bevoegd leden aan te spreken op gedragingen die in strijd zijn met Artikel 29 en/of betreffend lid/betreffende combinatie. Het bestuur is bevoegd leden die bewust of onbewust handelen in strijd met Artikel 29 tijdelijk of definitief de toegang tot de lessen en/of andere activiteiten te ontzeggen.


Artikel 31: Middels het lidmaatschap geeft het lid automatisch toestemming voor het publiceren van gegevens (naam, naam paard e.d.) en foto’s in clubverslagen en op Social Media, tenzij men hiertegen vooraf schriftelijk bezwaar maakt bij de Secretaris.


Artikel 32: Indien leden ideeën, klachten en/of opmerkingen hebben kunnen zij zich wenden tot het bestuur.


Artikel 33: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.